ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ในงานรับทำกล่องกระดาษ หมายถึง ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในรูปของการออกแบบและการผลิตสิ่งบรรจุหรือสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย ในการรับทำกล่องกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์ควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยขณะนำไปใช้งาน รวมไปถึงรูปทรงที่สวยงาม ตามความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยให้ดึงดูดใจผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีส่วนทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นได้อีกด้วย บรรจุภัณฑ์อาจจะเป็นในรูปของถุง กล่อง กระป๋อง ขวด โดยสามาารถผลิตได้จากพลาสติก แก้ว กระดาษ เหล็ก ไม้ เป็นต้น

 รับทำกล่องกระดาษ

การออกแบบกราฟิกส่วนของตัวอักษรบนกล่องบรรจุภัณฑ์มีผลต่อภาพลักษณ์ สิ่งสำคัญของงานรับทำกล่องกระดาษ คือ ตราสินค้าจะต้องสร้างความดึงดูดให้ตัวสินค้าน่าสนใจ

 รับทำกล่องกระดาษ

รองลงมาคือรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ควบคู่กับตราสินค้า เพราะจะให้ความรู้สึกว่าเป็นตราสินค้าที่มีระดับ โดยตัวอักษรควรมีการจัดวางได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่งของตราสินค้า อ่านง่าย เป็นเอกลักษณ์ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และให้สมดุลกับรูปภาพ และขนาดของบรรจุภัณฑ์

 รับทำกล่องกระดาษ

ส่วนของภาพประกอบ รูปภาพควรปรับปรุงให้น่าสนใจให้เข้าใจง่าย สามารถสร้างความจูงใจเป็นสากล สวยงาม ช่วยทำให้สินค้าดูมีระดับและภาพลักษณ์ ที่ดีของสินค้า

 รับทำกล่องกระดาษ

ส่วนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ของงานบรรจุภัณฑ์ คือ สี ซึ่งควรเลือกสีที่สามารถ สื่อถึงภาพลักษณ์ ที่ดีของตราสินค้า ทำให้สินค้าดูดีมีระดับ เหมาะสมกับราคา และควรเลือกสีที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรง เพื่อให้สื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวสินค้า